Time-lapse Ċirkewwa - Ferry Terminal, Bus Terminus