Kobe - most Akashi-Kaikyo kamera v živo

Pogled na most Akashi-Kaikyo v Kobeju na Japonskem