Advertisement

Klin - ulica Dzerzhinsky kamera v živo

Pogled na ulico Dzerzhinsky v Klinu v Rusiji