α) Οι εικόνες της διαδικτυακής κάμερας ή web κάμερας μεταδίδονται ζωντανά, δεν αποθηκεύονται, δεν αποτελούν αρχείο ιστορικού και δεν είναι εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.
β) Οι διαδικτυακές κάμερες ή web κάμερες πρέπει να είναι τοποθετημένες κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μην είναι εφικτή η αναγνώριση προσώπων ή αριθμών πινακίδων αυτοκινήτων (οπότε και δεν υφίσταται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων).
γ) Κάθε διαδικτυακή κάμερα ή web κάμερα έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς, που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας στην οποία βρίσκεται και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ) Για τις διαδικτυακές κάμερες ή web κάμερες που βρίσκονται σε Ελληνικό έδαφος, αναφερόμαστε στους νόμους:

  • Νόμος 2472/1997 «Προστασία ατόμων από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
  • Νόμος 3917/2011 « Ενσωμάτωση της οδηγίας 2006/24/ ΕΚ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Σύμφωνα με τη συμμόρφωση της ισχύουσας νομοθεσίας, γίνεται ανακοίνωση, ότι οι λήψεις που γίνονται με τις διαδικτυακές κάμερες ή web κάμερες Skyline πραγματοποιούνται από μια απόσταση που δεν επιτρέπει την αναγνώριση των χαρακτηριστικών των προσώπων των ατόμων, επίσης στερείται η δυνατότητα χρησιμοποίησης λειτουργιάς μεγέθυνσης ( zoom ) και δεν επιτρέπουν τον χειρισμό σε διάφορες κατευθύνσεις.

Τα βίντεο time-lapse, που βρίσκονται πάνω στις πανοραμικές διαδικτυακές κάμερες ή web κάμερες με ευρεία γωνία εστίασης, δημιουργούνται από την σύλληψη ενός καρέ (frame) κάθε 6 λεπτά και συνολικά για 18 ώρες, με υποβαθμισμένη ποιότητα σε σχέση με τα αρχικά καρέ. Αντικαθίστανται καθημερινά με τις τελευταίες εικόνες και σε καμία περίπτωση, το σύστημα αποθηκεύει τις προηγούμενες, καθώς και τα καρέ (frame) που τις αποτελούν.

Εάν διαπιστώστε ότι μια διαδικτυακή κάμερα ή web κάμερα έχει μετακινηθεί από την αρχική θέση εγκατάστασης, οφειλόμενη σε φυσικά ή τεχνητά φαινόμενα, προκαλώντας έτσι κίνδυνο για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, παρακαλούμε να ενημερώσετε αμέσως την ομάδα της VisioRay μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: privacy@visioray.com