Advertisement

Zaros - Phaistos kamera v živo

Pogled jugozahodno od Zarosa, Phaistos na Kreti