Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το νομοθετικό διάταγμα Ιταλίας με No 196 της  30 Ιουνίου 2003, «Κώδικας  προστασίας προσωπικών δεδομένων», προβλέπει την προστασία των ατόμων και  την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με το νόμο, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα τηρεί τις αρχές της δίκαιης μεταχείρισης, νομιμότητας, διαφάνειας, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τα δικαιώματά σας.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του νομοθετικού διατάγματος  No 196 του 2003, αναφέρονται  τα εξής στοιχεία:

1. Τα προσωπικά δεδομένα που  δίδονται οικειοθελώς από τον χρήστη στη Cybertronick Technologies, θα υποβληθούν σε επεξεργασία, είτε αυτόματα ή μέσω ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης από το προσωπικό για τους ακόλουθους σκοπούς:
- Παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες για τους εγγεγραμμένους χρήστες
- Διευκόλυνση της επικοινωνίας μέσω της διαδικτυακής πύλης skylinewebcams.com
- Υποβολή αίτησης για διαφήμιση (sponsorship)

2. Η χορήγηση  των στοιχείων είναι υποχρεωτική και η άρνηση χορήγησης αυτών των δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκεια ή μερική απόδοση των υπηρεσιών που αναφέρονται στο σημείο 1.

3. Τα δεδομένα σε καμία περίπτωση δεν θα διαδίδονται  ή ανακοινώνονται σε τρίτους,  εκτός από τις περιπτώσεις που θα επιτρέπεται ρητά  από τον ενδιαφερόμενο ή σε περιπτώσεις προβλεπόμενες από το νόμο.

4. Υπεύθυνος της επεξεργασίας είναι η Cybertronick Technologies, με έδρα το Catanzaro, (Via Barletta, 12-88100) ITALY και εκπροσωπείται από το νόμιμο εκπρόσωπό της  κ. Livio Sinopoli.

5. Μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή, όλα τα δικαιώματα στα πλαίσια του άρθρου  7 του νομοθετικού διατάγματος Νο 196/2003 (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, ενημέρωσης, αντίθεσης της επεξεργασίας και της διαγραφής).

Παρακάτω αναφέρουμε για την εξυπηρέτησή σας το άρθρο 7 του νομοθετικού διατάγματος Νο 196/2003.

Νομοθετικό διάταγμα Νο 196/2003, άρθρο 7 - Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα και άλλα δικαιώματα.

1.Ο χρήστης, έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση εάν ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν υπάρχουν, έστω και αν δεν έχουν ακόμα καταγραφεί, καθώς και την επικοινωνία αυτών σε κατανοητή μορφή.

2.Ο χρήστης έχει δικαίωμα να ενημερώνεται:

α) για την προέλευση των προσωπικών δεδομένων

β) για τους σκοπούς και τις μεθόδους της επεξεργασίας

γ) για τη λογική που εφαρμόζεται στην επεξεργασία των στοιχείων και αν αυτή πραγματοποιείται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων.

δ) για την ταυτότητα του διαχειριστή, εκείνου που επεξεργάζεται και του αντιπροσώπου που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2

ε) για τα πρόσωπα ή τις κατηγορίες των προσώπων στα οποία τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν ή που μπορούν να μάθουν τα στοιχεία αυτά υπό την ιδιότητά τους ως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του κράτους, του επεξεργαστή δεδομένων ή του υπευθύνου επεξεργασίας.

3. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να γνωρίζει:

α) για την ενημέρωση, διόρθωση ή όταν ενδιαφέρεται, για την ενσωμάτωση στοιχείων

β) για την ακύρωση, μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή το κλείδωμα των δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία παράνομα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που δεν χρειάζεται να διατηρούνται για τους σκοπούς για τους οποίους τα έχουν συλλέξει ή ακολούθως έχουν επεξεργαστεί.

γ) για την πιστοποίηση ότι, οι ενέργειες των σημείων α) και β) έχουν κοινοποιηθεί όσον αφορά το περιεχόμενό τους, στα άτομα των οποίων τα δεδομένα ανακοινώθηκαν ή διαδίδονται, εκτός εάν η απαίτηση αυτή αποδειχθεί αδύνατη ή προϋποθέτει μια έκδηλα δυσανάλογη προσπάθεια σε σχέση με το δικαίωμα που πρέπει να προστατεύει.

4. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί, εν όλο ή εν μέρει:

α) για νόμιμους λόγους, στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, ακόμα   και αν είναι συναφή με τους σκοπούς της συλλογής.

β) στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, εφόσον πραγματοποιείται με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή άμεσης πώλησης ή για τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας.

Συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Ν.Δ. 196/2003.

Για να δοθεί η συγκατάθεση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, επιλέγει ο ενδιαφερόμενος την ένδειξη: « Διάβασα και αποδέχομαι τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων», δηλώνω ότι, διάβασα και αποδέχομαι τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και επιτρέπω τον Ιδιοκτήτη να προχωρήσει  στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, όπως προβλέπεται από την δήλωση  αυτής της σελίδας και όπως ρυθμίζεται από τον εγγυητή και τα δικαιώματα που χορηγούνται από το νόμο.